# 4-اشکای_یواشکی

بازگشت

موفقیت در ۴ سالگى... کثیف نکردن شلوار موفقیت  در ۶ سالگى... پیدا کردن راه خانه (از مدرسه)  موفقیت در ١٢ سالگى... داشتنِ دوست (یافتن) موفقیت در ١٨ سالگى... گرفتن گواهى نامه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 17 بازدید